Mandarin(P): yǒng
Mandarin(Z): ㄩㄥˇ
Korean(Eum): 용 [yong]
Korean(H/E): 허수아비 용
Japanese(On): よう, ゆう, とう [you, yuu, tou]
Japanese(Kun): いたむ [itamu]
Cantonese: jung2
Vietnamese: dũng
------------------------------------------------------------
Definition: wooden figure buried with dead
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.7]
Total strokes: 9
Radical: ()
Frequency: 5
------------------------------------------------------------
Unicode: U+4FD1
Big Five: AB4D
GB 2312: 5724
JIS X 0208-1990: 4860
KSC 5601-1989: 7321
Cangjie: ONIB
Four-corner Code: 2722.7
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10168.020
Kang Xi: 0104.250
CiHai: 106.604
Morohashi: 00683
Dae Jaweon: 0221.090

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — yŏng ㄩㄥˇ 〔《廣韻》余隴切, 上腫, 以。 〕 〔《廣韻》他紅切, 平東, 透。 〕 古時用以殉葬的偶人, 一般為木製或陶製。 《禮記‧檀弓下》: “ 孔子 謂為芻靈者善, 謂為俑者不仁, 殆於用人乎哉。” 鄭玄 注: “俑, 偶人也, 有面目機發, 有似於生人。” 《孟子‧梁惠王上》: “ 仲尼 曰: 始作俑者, 其無後乎。” 趙岐 注: “俑, 偶人也, 用之送死。” 南朝 宋 謝惠連 《祭古冢文》: “黃腸既毀, 便房已穨。 循題興念, 撫俑增哀。” 明 張景 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — yǒng (1) (形声。 从人, 甬(yǒng)声。 本义: 古代陪葬用的偶人, 一般为木制或陶制。 因象人。 故从人) 同本义 [figurine] 俑, 木人。 送葬设关, 而能跳踊, 故名之。 《埤苍》 俑有面目机发, 似于生人。 《通典》引《礼记》 孔子谓为刍灵者善, 谓为俑者不仁, 殆于用人乎哉。 《礼记·檀弓》 (2) 又如: 陶俑; 武士俑 …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: yong3 解释: 古代殉葬用的木偶。 如: “陶俑”、 “兵马俑”。 孟子·梁惠王上: “始作俑者, 其无后乎? ”文选·谢惠连·祭古冢文: “循题兴念, 抚俑增哀。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:yong3 古代殉葬用的木偶。 如: “陶俑”﹑“兵馬俑”。 孟子·梁惠王上: “始作俑者, 其無後乎?” 文選·謝惠連·祭古冢文: “循題興念, 撫俑增哀。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【용】 목우 (순장하는 사람의 대신으로 쓰는 인형) 人부 7획 (총9획) wooden or earthen figures of men and women buried with the dead; tomb figure; figurine ヨウ·ひとがた …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — yǒng (1) ㄩㄥˇ (2) 古代殡葬用的木制或陶制的偶人: 木~。 陶~。 女~。 兵马~。 (3) 郑码: NXLD, U: 4FD1, GBK: D9B8 (4) 笔画数: 9, 部首: 亻, 笔顺编号: 325425112 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 용 허수아비 9 strokes 인변+마늘모+쓸용 …   Korean dictionary

 • 秦俑 — 秦始皇 陵園的地下文物。 1974年, 發現於 陝西 驪山 腳下 秦始皇 陵園外的地下建築中。 共發現四個俑坑, 總面積25380平方米。 已發掘部分共出土武士俑八百餘個, 木質戰車十八輛, 陶馬一百多匹, 青銅兵器、車馬器九千餘件。 這批兵馬俑形象地展現了 秦 代軍隊的兵種、編制和武器裝備情況。 戰車上一般有甲士三人, 配弓箭、短劍和盾甲步卒。 配長柄的戈、矛、戟、鉞弓弩等。 騎兵執劍或弓箭, 馬背輔韉。 武士俑身高1.78-1.87米, 頭梳各種髮髻, 身披形制不一的鎧甲。… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 作俑 — 《孟子‧梁惠王上》: “ 仲尼 曰: ‘始作俑者, 其無後乎!’為其像人而用之也。”本謂製作用於殉葬的偶像, 後因稱創始、首開先例為“作俑”。 多用於貶義。 宋 蘇軾 《上文侍中論榷鹽書》: “且禍莫大於作始, 作俑之漸, 至於用人。” 清 高其倬 《古北口》詩: “作俑 趙 與 秦 , 流弊及 明 末。” 魯迅 《而已集‧扣絲雜感》: “我記得書籍不切邊, 我也是作俑者之一。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 始作俑者 — 拼音: shi3 zuo4 yong3 zhe3 解释: 最初制作人俑来殉葬的人。 语出孟子·梁惠王上: “仲尼曰: “始作俑者, 其无后乎! ””孔子认为用像人的俑陪葬, 在意念上实与用真人陪葬无异, 所以指责最初发明俑的人, 一定会得到报应, 绝子绝孙。 后世用以比喻首创恶例的人。 镜花缘·第七十九回: “当日不知那个始作俑者, 忽然用个“托”字, 初学不知, 往往弄成大病, 实实可恨! ” …   Taiwan national language dictionary

 • 始作俑者 — 拼音:shi3 zuo4 yong3 zhe3 最初製作人俑來殉葬的人。 語出孟子·梁惠王上: “仲尼曰: 「始作俑者, 其無後乎! 」”孔子認為用像人的俑陪葬, 在意念上實與用真人陪葬無異, 所以指責最初發明俑的人, 一定會得到報應, 絕子絕孫。 後世用以比喻首創惡例的人。 鏡花緣·第七十九回: “當日不知那個始作俑者, 忽然用個「托」字, 初學不知, 往往弄成大病, 實實可恨!” …   Taiwan traditional national language dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.